STADGAR FÖR KODE NORRA BREDBAND EKONOMISK FÖRENING

Antagna av föreningens medlemmar vid stiftandemöte 2004-12-09. Ändringar antagna vid extra föreningsstämma
2006-11-22 (§ 2) och vid ordinarie föreningsstämma 2007-04-25 (§ 5 och § 6).

§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Kode Norra Bredband Ekonomisk Förening.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna
nätanslutning för data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan
därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja
föreningens tjänster. Om föreningen förhindras fullgöra sina åtaganden av omständighet som den ej kunnat råda
över, såsom blixtnedslag, strömavbrott, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser,
myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här
angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från
skadestånd och andra eventuella påföljder.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i KUNGÄLVS KOMMUN.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, se bilaga 1, och som
kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en
fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara medlem. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 MEDLEMS ÅTAGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna
samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. För tillkommande fastigheter efter 2006-12-31 ska investeras
ett minst lika stort insatsbelopp, inklusive arbetsinsats, som för föreningens tidigare fastigheter samt tecknas ett
medlemsavtal med samma lydelse.

§ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 200 SEK per av medlemmen ägd och ansluten
fastighet. Denna insats skall betalas kontant när medlemskap beviljas och återbetalas endast i de fall som sägs i lagen
om ekonomiska föreningar.
Därutöver skall varje medlem betala ett insatsbelopp per av medlemmen ägd och ansluten fastighet. Detta
insatsbelopps storlek skall vara lika med föreningens totala anläggningskostnad dividerat med antalet anslutna
fastigheter 2006-12-31 plus 500 kronor samt avrundas till närmast högre hela hundratal. Detta insatsbelopp
återbetalas inte vid medlems utträde ur föreningen.
Med ”ansluten fastighet” menas fastighet som planeras bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till
föreningens nätverk 2006-12-31.

§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 200
SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller
fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller
ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till
föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning
skickades till medlemmen.

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen
vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3
månader före räkenskapsårets slut.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs
av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år,
fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.
Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13 REVISORER
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas två revisorer och en suppleant fram till slutet av nästa ordinarie
föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande
ärenden behandlas:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till
styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats dock maximalt 10 röster.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före
föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra
föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta
genom brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via
e-post kan ordinarie postgång användas.

§ 19 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning
till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 20 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till
inbetalda medlemsinsatser.

§ 21 STADGEÄNDRING
Stadgeändring kan ske efter beslut på två på varandra följande stämmor, vilka kan vara extra föreningsstämmor eller
ordinarie årsstämma och en extra föreningsstämma. Mellan de båda stämmorna skall vara minst en kalendermånad.

§ 22 ÖVRIGT
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667