Nyhetsarkiv

2011-10-18 Avtal om försäljning av KNBEF:s bredbandsnät skrivs under
Därefter kommer likvidatorn (genom arbetsgruppen) att kalla till en avslutande stämma där det kommer att meddelas hur mycket tillgångar som finns kvar och hur dessa ska fördelas.

2011-04-27 KALLELSE TILL ANSVARSSTÄMMA

Kode Norra Bredband Ekonomisk Förening i likvidation kallar till
Ansvarsstämma för 2010 - årsstämma under likvidation

Plats: Kungälv-Kode Golfklubb (f.d. Solberga Golf & Konferens)
Datum: Onsdag 27 april kl. 19.00

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av två justeringspersoner
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Val av revisor(er) och revisorssuppleant
11. Fastställande av ersättning revisorer
12. Likvidationsplan - information likvidator
13. Stämmans avslutande

Välkomna!
Ebbe Skarin för likvidator
Kode Norra Bredband ekonomisk förening i likvidation (frivillig)

Fullmakt kan av medlem inlämnas för endast en annan medlem och skall vara skriftlig.

Kallelsen har även skickats brevledes till medlemmarna, du kan hämta dokumenten här:
Kallelse ansvarsstämma 27 april 2011.doc
Faktura medlemsavgift 2011 och begäran om kontouppgift.doc

Andra extrastämman hölls den 1 Juni 2010
Omröstning om styrelsens förslag till försäljning av den ändamålsgrundande verksamheten, och som en följd därav frivillig likvidation av föreningen, utföll med 70 röster för och 5 röster mot. Därmed är det beslutat att försäljning av områdesnätet samt likvidation kommer att ske 2011-01-01.2010-06-16 Meddelande från Kungälv Energi: Omläggning av bredbandsnäten (Ffh-näten) i Kungälv, onsdagen 16/6

Omläggning i nätet:

Nu är det dags för oss att göra den slutliga driftomläggningen för att få in flera tjänsteleverantörer i nätet för våra kunder att välja mellan.
Omläggningen kommer i korthet att innebära att:

  1. du kan komma att drabbas av kortare eller längre avbrott i din bredbandstrafik (Internet, TV och telefoni) under hela onsdagsdygnet 16/6, samt även en del driftstörningar under vecka 26.
  2. vi kommer från och med i morgon, tisdag 15/6, inte att ta emot nya beställningar på upp- och nedgraderingar av bandbredder på våra Internettjänster. Vi kommer inte heller att nyansluta kunder till Internettjänsten.
  3. från och med torsdagen 1/7 kommer du att kunna välja tjänster bland de leverantörer som finns presenterade på vår hemsida.
  4. vi kommer att sluta som tjänsteleverantör av Internet till privatkunder från och med 2011-01-01. Detta innebär att du innan detta datum måste välja en annan tjänsteleverantör för Internet.

Vi kommer fortlöpande att informera om driftomläggningen m.m.
på vår hemsida www.kungalvenergi.se

Vi hoppas att ni har överseende med de olägenheter ni drabbas av under omläggningen.

Hälsningar
Kungälv energi/Bredband

2010-06-01 KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2
Medlemmarna i Kode Norra Bredband Ekonomisk Förening kallas till en andra extra föreningsstämma Tisdagen den 1 Juni 2010 kl 19.00 på Kungälv-Kode Golfklubb (f.d. Solberga Golf & Konferens).Kallelsen har skickats ut brevledes till alla medlemmar. Kallelsen som skickats ut kan du läsa här;

Kallelse KNBEF extra föreningsstämma 1 juni 2010.doc

Läs mer om varför vi bör sälja nätet här!
Läs styrelsens e-mail angående försäljning av nätet och likvidering av föreningen.

Första extrastämman hölls den 18 Maj 2010
Omröstning om styrelsens förslag till försäljning av den ändamålsgrundande verksamheten, och som en följd därav frivillig likvidation av föreningen, utföll med 55 röster för och 7 röster mot.

Ordinarie föreningsstämma hölls den 14 April 2010
Stämman beslutade att två extra-stämmor skulle hållas med anledning av likvidation av föreningen. Det beslutades även att mer information skulle tas fram inför första extra-stämman.

2009-09-12 Öppet Hus hos KEAB
Kungälv Energi har öppet hus i deras lokaler på Byggmästaregatan 5, granne med Woody (Kungälvs Trä). Det kommer att visas lite av varje från olika verksamhetsområden som till exempel det senaste inom IT/bredband, elnäts- och fjärrvärmeutbyggnaden, läget för vindkraften mm. Läs hela informationsbladet.

2009-04-23 Ordinarie föreningsstämma.
Stämman beslutade bl a att styrelsen skulle undersöka alternativ för avyttring av nätet, och sedan presentera detta på en extrastämma för beslut om försäljning.

2008-02-18 Informationsmöte ang. Etapp 2
Intresserade fick information om innebörden av en anslutning till KNBEF:s nät via etapp 2. Det beslutades att en kalkyl skulle tas fram och två personer utsågs för att ta fram densamma.

2007-09-13
TV-Tjänsten lanseras i nätet!

Väntan är över för alla som vill ha TV i bredbandet!
Mer information om detta finns på K-Net:s hemsida; http:/www.kungalv.net/
Eventuella frågor om tjänsten ställes till SPA eller KEAB/K-Net.

2007-09-01 Öppet Hus ang TV i bredbandsnätet
Lördagen den 1 september mellan klockan 09.00 och 15.00 är det ”Öppet hus” inne på KEAB angåene bredbands tv, alla våra medlemmar är välkomna.  
SPA  kommer dit för att informera  om kommande TV utbud etc. Läs mer här.

2007-04-25 Ordinarie Föreningstämma
Stefan Andréasson från BIK informerade om det rådande läget vad gäller vårt nät samt om de pågående förhandlingarna om TV i nätet, vilka förutsätts vara avslutade i god tid innan de analoga sändningarna upphör.

- Medlemsavgift för 2008 á 200:- och avgift till teknikfond á 50:-/mån fastslogs av stämman.
- Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter förättades och blev enl. valberedningens förslag omval av Ebbe Skarin, Bengt Widell och Gösta Andersson.
- Beslut togs om de stadgeändringar som tidigare beslutats på extra föreningsstämma

Skattereduktion
Skattereduktionerna har skickats in till skattemyndigheten. De som missat att skicka in sin för i år kan skicka in den nästa år. Information och blanketter finns att hämta på skatteverkets hemsida.

2007-04-18
Under påskhelgen utfördes installationer av UPS:er (batteribackup) i våra nodhus.

2006-12-07
Utdrag ur mötesprotokollet 2006-12-06;
- Christer Lind rapporterar att 298 meter överbliven sjökabel är till salu. Fem CPS-er är installerade och Lövön är förbundet med ”kontinenten” sedan 14 dagar.

2006-11-22 Extra föreningsstämma
Vi har alltså haft en extra föreningsstämma där man gick igenom föreningens ekonomi, samt 3 stadgeändringar som klubbades igenom efter en del diskussioner. Ansökan om skatteavdrag måste vara inlämnat till föreningen senast 2007-02-01, mer om detta kommer att meddelas här på vår hemsida. Jan Anderson informerade om att det fortfarande inte finns något avtal när det gäller TV i nätet, men att det förmodligen kommer att lösa sig mot årskiftet. Mailadresser samt önskemål om hur medlemmarna ville bekosta sin del av anläggningskostnaden (kontant eller lån via föreningen) antecknades.

Möte 061122

2006-11-17 Lövön förbunden med fastlandet!
Så har nu äntligen Lövöns sjökabel anlänt! Det rådde utmärkta förhållanden vid nedläggningen och det hela flöt på helt smärtfritt. Kabeln förankrades vid Lövön varefter den fick åka färja till Råholmen där den anlände ca 900 meter kortare och efter lite diverse grävning med minigrävare så var det hela klart. På onsdag skall den svetsas i båda ändarna och om allt går väl så skall man kunna surfa på nätet redan samma kväll.

2006-10-11
Noden i Vallby har nu startats upp och fungerar. Detta innebär att område 7 (Vallby, Torp och Årsnäs) har blivit uppkopplat. Grattis!

2006-09-27
Vi har haft lite otur med en tjock 96-fiberkabel som går mellan råholmen och stamledningen vid kärringhalsarna. Den nedgrävda tuben fick grävas upp på ett par ställen innan det gick vägen till slut. Nu pågår svetsning. Snart är alltså även det sista ordinarie området uppkoplat. Kvarstår bara Lövön som inte ligger långt efter, bara de får sin sjökabel levererad...

2006-09-20
KNB6 (Solberga) har blivit blivit uppkopplat, grattis!

2006-08-28
I Aröd håller man nu på att koppla upp bägge noderna. Område 4a är uppkoplat sen en vecka tillbaka.

Tips för den som är ifärd att köpa en telefonidosa;
På KMI DATA i kungälv kan man köpa en för 540 sek, och man blir snabbt uppkopplad. Till skildnad från den på nätet där priset är 725sek.

2006-08-13
Det har hänt en del under semesterveckorna; Alla fastigheter i omr 4 är blåsta och svetsade. 20 fastigheter i område 7 har fått fiber, resterande kommer att blåsas under kommande vecka. Vi väntar för tillfället på att vår interna stamledning från nod 3 till norra och södra aröd skall kopplas ihop. Detta har dragit ut på tiden och vi kan inte komma igång med område 8 förrän detta är klart. I område 6 är alla fastigheter inblåsta och svetsade.

Lövön har hunnit gräva hela sitt område på bara ett par veckor, nu väntar "bara" sjökabeln. Nedläggning av denna sker troligen i September.

2006-07-14 Uppkopplade!
De flesta i område 1, 2 och 3 har nu blivit uppkoplade, grattis! Det rör på sig trots att det är semestertider, blåsning pågår för fullt i område 7.

2006-07-05
Comeva har varit och mätt upp i Noden hos Bengt Widell så där är det nu svetsat och klart för uppkopling. Detta gäller Noderna vid Jörlanda buss samt Skäggstorp som omfattar omr 1,2 och 3. Nu är det upp till Keab när våra första noder blir uppkopplade.

Kuriosa vetande.
Det är 14km fiberväg från Noden Skäggstorp till stationen vid Vävra samt 2,2km till stationen vid Lunnevi.

2006-06-20
Så har vi haft vår andra ordinarie årsstämma. Ny styrelse blev vald. Till ordförande för år 2006 valdes Ebbe Skarin.
Stämman godkände två föreslagna stadgeändringar, som för att bli antagna måste godkännas av ytterligare en föreningsstämma. Dessa stadgeändringar innebär i korthet att nytillkommande medlemmar efter nätets idrifttagande ska investera ett minst lika stort belopp som föreningens tidigare medlemmar, samt att föreningen ges ansvarsfrihet om föreningen förhindras fullgöra sina åtaganden av omständigheter som den ej kunnat råda över (blixtnedslag, strömavbrott, arbetskonflikt, eldsvåda mm.) Mer om detta i protokollet som kommer att finnas tillgängligt för våra medlemmar.

2006-05-01
Område 3 har fått inblåst fiber och är färdigsvetsat.

2006-04-25
Ett Info-brev har idag skickats till KNBEF:s medlemmar. Där står det lite om nuvarande status för projektet. Brevet kan du även ladda ner här på hemsidan under "dokument".

2006-04-23
Nu är område 3 färdiggrävt. Omr. 2 är svetsat och testat så det är första området som är helt klart!

2006-03-02 Fibersvetsningen är igång.
Vi han med 13 fastigheter idag, med gårdagens blir det alltså totalt 26 svetsade fastigheter hittils.

2006-02-07 Fullt blås!
Igår måndag och idag har vi blåst fiber i omr 8 (södra delen)
Vi har blåst ut till 32 fastigheter och blåst kabel från nod till tre skåp, detta har gått mycket bra och vi har bara två sträckor med 24 fiber + två sträckor med 12 blåsfiber kvar sen är hela södra Aröd färdigblåst!

2005-12-28
KNB2 har nu blivit helt färdiggrävt!

2005-12-19
BIK startar "BIK Telefoni". För mer information, prislistor mm klickar du här.

2005-12-06 Omarbetade dokument ang heminstallation
Dokument som beskriver tjänstefördelaren, routrar, nätverk och trådlösa nätverk finns nu upplagda under dokument.

2005-11-14 Fiberblåsningen påbörjad!
Vi har idag blåst 16 fastigheter, samt en 8-fiber i område 3. Vi fick beröm för utmärkningen och allt gick som smort.

2005-11-09
Så har vi haft ännu ett informationsmöte. Vi fick reda på att grävarbetet nästan var färdigt och att fiberblåsningen kommer igång redan nästa vecka. Stefan Andréasson från BIK berättade om IP-Telefoni och TV.
Vi fick också en del information om tjänstefördelaren och om hur man bygger nätverk hemma. Informationen var lite missvisande och missförstods av några som att det var enda sättet och en nödvändighet för att kunna använda bredbandet. Detta är olyckligt och undertecknad har tagit åt sig av kritiken. Relaterade dokument kommer att göras om och förtydligas.

Möte 051109

2005-09-28
KNB5 är först att uppnå 100%. Område 5 är alltså helt färdiggrävt. Grattis!

2005-08-23 Nu är det grävt ända fram till sydpolen!
Sydpolen för oss uppnåddes idag och motsvarar den punkt där Åseby Net skall ansluta. Det är nu mindre än 1km stammledning kvar att gräva.

2005-08-22 Måndag
kl. 13:15 påbörjas inmätning av nedgrävd ledning. För Er som inte bor längs Årsnäsvägen kan vi meddela att där finns en kabeltrumma och strax intill den motoriserade karavan som på vardagar paraderar genom området till folkets jubel.

2005-07-29 Kodebor In Action!

Vår hemsida har förärats med ett fotoalbum. Här kommer det allteftersom att dyka upp bilder på hängivna medlemmar i färd med att bygga bredband. Klicka på 'Bilder' i menyn till vänster!

2005-07-28
Idag har vi grävt från järnvägen fram till Bengt Widell.

2005-07-27 KNB2 Färdiggrävt.
Klockan 08:00 flyttade vi över verksamheten från område 2 till område 3. Detta område beräknas ta 5-6 arbetsdagar.

2005-07-14 Bredbandsbygget är igång!
Nu börjar de första bilderna på bredbandsbygget ramla in. Klicka på 'Bilder' till vänster i menyn!

2005-06-15 Första spadtaget!
Spadtaget
Gösta Andersson och Bengt Widell tar ett symboliskt spadtag.
Ett symboliskt spadtag markerar byggstart för KODE NORRA BREDBAND. Första spadtaget gjordes av Lars-Göran Lundbjörk, projektledare, Bengt Widell, Kassör, och Jörgen Mattsson, sekreterare. Spadtaget bevittnades av Ragnar Haraldsson för Kungälvsposten. Håll utkik efter kommande nummer!

Vi har hittills fått in 159 reverser och med detta i ryggen har bygget av bredband i vårt område alltså påbörjats.2005-05-18 Ett rungande ja till byggstart!
Det var god uppslutning på den extra föreningsstämma som utlystes med anledning av byggstart av bredband i vårt område. Ca100 medlemmar deltog, många passade på att lämna påskrivna medlemsavtal och reverser. Efter information om nuläget för projektet, hölls det en extra stämma där man med ett rungande ja gav styrelsen mandat att dra igång bredbandsprojektet. På stämman valdes det även in en ny styrelsemedlem, Dennis Solberg från Aröd, som tidigare har varit inadjungerad, men som nu alltså är ordinarie medlem i styrelsen.

Stämma 2005-05-18

Nu har BIK startat sin hemsida!
BIK (Bredband i Kungälv) är paraplyorganisationen för Bredbandsföreningarna i Kungälvs kommun. Varje lokal förening har ett medlemskap i BIK. BIK har till uppgift att representera de olika föreningarna vid ansökningar om bidrag från kommun och stat, samt förhandlar fram avtal med tjänsteleverantörer.

Mer information hittar du på BIK:s hemsida: www.bikef.se

Där kan du få svar på en del frågor, notera att det finns frågor och svar även på denna site. Om du inte lyckas hitta svar på en fråga så skicka gärna ett mail till föreningen.


Skattereduktionen förlängd till 2006-12-31!
Nu har vi fått beskedet att skattereduktionen som tidigare gällde fram till utgången av 2005, har förlängts till utgången av 2006. Detta innebär för oss att vi blir av med ett stressmoment, därmet inte sagt att vi skall förlora momentum! Vi jobbar på som vanligt men att vi är klara till den 31/12 -05 är inte längre ett krav för att vi skall lyckas med projektet. Läs mer om skattereduktionen här.

Kalender

2008-04-22 kl. 19:00
Årsmöte.
Pats: Solberga Golf & Konferens.

2007-04-25 19:00
Årsmöte på Kode Hemvärnsgård

2006-11-22 18:30
Extra föreningsstämma

2006-06-20 19:00
Årsmöte

2005-11-09 19:00
Informationsmöte.
Pats:Solberga Golf & Konferens. Särskild inbjudan kommer med posten.

2005-10-09 18:00
Informationsmöte för AO Ansvariga (eller motsvarande).
Plats: Tunge dagis.

2005-06-15
Byggstart.

2005-05-18
Extra föreningsstämma.

2005-03-17
Möte ang. Arbetsområdes-ansvariga

2005-03-16
Konstituerande styrelsemöte för Kode Norra Bredband EF

2005-02-28
Årsmöte på Kode Hemvärnsgård den 28/2 kl 19.00.

2005-02-08
Informationsmöte
Allmänt möte i Kode hemvärnsgård.

2005-01-31
Interimsgruppen har möte, genomgång inför mötet 8/2.

2005-01-29
Ny hemsida upprättad för KODE NORRA BREDBAND EF.